vrijdag 23 maart 2012

Sabam voert het Proces van F. Kafka uitGeachte Heer/Mevrouw SABAM,

Wij zijn op de hoogte gebracht van de reproductie en manipulatie van een verhaallijn in het alternate reality game "Het Proces" (naar F. Kafka), waarvan vzw de Scriptomanen de rechten bezit.


Volgens onze informatie werd hiervoor geen voorafgaande toelating gevraagd, noch aan de auteur(s), noch aan uw eigen diensten, met name SABAM.


Met het oog op de regeling van de rechten verzoeken wij u daarom zo vriendelijk te willen zijn BINNEN DE 8 DAGEN de procedures van "Het Proces" tegen uw eigen lid (sinds 1981), vennoot (sinds een paar jaar later) en laureaat van de SABAM Prijs voor Toneel (1999) Patrick Bernauw stop te zetten, en ons dat binnen de bovenvermelde termijn per kerende te bevestigen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Joseph K.

Voor de Raad van Beheer van vzw de Scriptomanen:
Pé Boonaparte, Hash Nys & McRosby Zonder Jong

PS: 
"Iemand moest Josef K. hebben belasterd. Want op een ochtend, zonder dat hij iets kwaads had gedaan, werd hij zomaar gearresteerd." - Het Proces is een indrukwekkende graphic novel naar het gelijknamige werk van Franz Kafka, dat in 1925 postuum verscheen. Hierin wordt het duistere verhaal beschreven van Joseph K., "die zonder aanleiding verwikkeld raakt in een verbijsterend juridisch proces. K. valt van de ene verbazing in de andere en raakt volledig gedesillusioneerd, terwijl hij wanhopig probeert zijn onschuld te bewijzen – zonder te weten waarvan hij eigenlijk beschuldigd wordt. Het proces laat op grimmige wijze zien hoe bureaucratie het leven van burgers kan ruïneren; in die zin is het verhaal nog net zo actueel en betekenisvol als aan het begin van de twintigste eeuw."
Klinkt het bovenstaande u wellicht enigszins surrealistisch, ja zelfs ronduit absurd in de oren? Mmm... Het is anders wel een vrij exacte weergave van een mail die ik mocht ontvangen van SABAM:

* waarin SABAM op de hoogte werd gebracht van "de reproductie en manipulatie" van foto's, zonder te specifiëren over welke foto's het precies gaat;
* in videoclips "Proficiat, Elpee Boon", die wij nooit gemaakt hebben (de opgegeven titel slaat op een eenmalig live programma);
* die "online staan" en "te koop worden aangeboden", wat aantoonbaar onjuist is, als SABAM de moeite had genomen de verkregen informatie even te checken (zie de meldingen op deze website, op de website van de Patrick Bernauw en op die van Compagnie de Ballade).

Waarin SABAM vervolgens stelt dat:
* volgens "onze informatie" (= de eigen SABAM informatie) geen voorafgaande toestemming werd gevraagd aan de auteur, wat ik betwist;
* volgens "onze informatie" (= de eigen SABAM informatie) geen voorafgaande toestemming werd gevraagd aan de eigen diensten (van SABAM), wat ik eveneens betwist.

Waarin SABAM ten slotte verzoekt:
* BINNEN DE 8 DAGEN de uitzending van de filmpjes stop te zetten en "ons" (= SABAM) dat binnen de bovenvermelde termijn per kerende te bevestigen, terwijl de desbetreffende filmpjes al enkele weken niet meer op het web staan (zie eveneens de meldingen op onze websites, die niet door SABAM werden geconsulteerd).

Zonder te weten waar het precies over gaat vraagt SABAM met andere woorden het stopzetten van filmpjes BINNEN DE 8 DAGEN - filmpjes die op dat moment al weken stopgezet zijn -, en dit met het oog op te betalen "reproductierechten" voor filmpjes die bijgevolg niet vertoond worden. Hiermee gaat SABAM bovendien ook geheel en al voorbij aan de open brief waarin vzw de Scriptomanen reeds op 16 maart de onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van één en ander aankaartte en om opheldering terzake vroeg - open brief waarop SABAM er amper in slaagde BINNEN DE 8 DAGEN te reageren, en uitsluitend nadat ondergetekende eerst een behoorlijk verschroeiend telefoontje diende te plegen naar de opsteller van het oorspronkelijke "vriendelijke verzoek" van SABAM.

Of hoe SABAM, in een staat van volstrekte bewusteloosheid maar wel met het handje open,  meewerkt aan het toepassen van - een economische vorm van - censuur en het monddood maken van de eigen auteur(s). De filmpjes waar het om te doen is, bevatten immers enige kritiek op de verantwoordelijken voor Boon!2012 - kritiek die, zoals eerder gezegd, met alle mogelijke middelen (en ook een paar onmogelijke) het zwijgen dient opgelegd.


Proficiat, SABAM!... Mijn auteursrechtenvereniging om trots op te zijn!

 Patrick Bernauw

dinsdag 20 maart 2012

Gentse Feesten 2012: "De Bende van de Boonaparten"

"De Bende van de Boonaparten"
Trailer Gentse Feesten 
van 14 tot 22 juli 
in 

De Parnassus 
(www.parnassus.be)

Een klein dorpje in Lagelande… De Yzeren Keizer wil daar de grootste kathedraal ter wereld bouwen, en zo is het dorpje ook aan zijn naam gekomen: “Kathedraalst”. Volkszanger Lodewijk Boonaparte heeft zich hier in zijn protestliederen altijd tegen verzet, maar nu hij op honderdjarige leeftijd is overleden, wil de Yzeren Keizer hem net hier bijzetten in een praalgraf. Door het symbool van verzet tegen zijn bewind te recupereren, hoopt de Keizer alsnog de ontluikende revolutie tegen zijn Schrikbewind te bezweren.

Een verre achterachterneef, Pé Boonaparte, organiseert het verzet en strijkt tijdens het grote jaarlijkse volksfeest neer in Ganda (ook bekend van de HAM), waar hij een bescheiden kerkje ontwijdt tot een “Hof van Mirakelen”. Samen met zijn “Bende van de Boonaparten” - Hasj Nys, Jan De Lichte, Nieke Naaime, Marco Bono, de Dolle Griet en vele anderen - willen zij hun held op een passend artistieke en cultureel correcte wijze ten grave dragen, en zo het eeuwige leven geven…

Schelms muziek- en verteltheater, kunstmarkt, tentoonstelling met 14 staatsies, erotische luisterspelletjes, griezelige soundscapes, vliegende blaadjes en plakkaten, stadsspelen in Mysterieus België en nog veel meer…

Een Boon-Apart Festival onder het motto "Hou Boon Schoon", naar aanleiding van de festiviteiten rond de honderdjarige Aalsterse schrijver Louis Paul Boon.
Concept & scenario: Patrick Bernauw (www.bernauw.com)
Productie: vzw de Scriptomanen (www.scriptomanen.org)
Zie ook: Compagnie de Ballade (www.sterke-verhalen.blogspot.com)

Met medewerking van Fernand Bernauw (audio opnames), Marc Borms (muziek), Geertrui Daem, Didi de Paris & Friends, Freek Neirynck, Hilde Nijs, William Peynsaert, Yannick Van der Speeten, Erik Vlaminck, Volks Comité Boon (’t Uilekot) en Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten Aalst).


vrijdag 16 maart 2012

Open Brief aan Sabam: Portretrecht Erven Boon
Geachte Heer/Mevrouw,

Gezien het hoogdringende karakter van de kwestie en de relevantie voor een groot aantal auteurs – leden en vennoten van Sabam -, willen wij er met deze Open Brief bij Sabam op aandringen, dat er met bekwame spoed volledige klaarheid zou worden gegeven rond het thema van en de tarieven voor “het portretrecht” in het algemeen, en dat van de erven Boon in het bijzonder.

Inderdaad moeten wij betreuren dat twee van onze producties als gevolg van het inroepen van dit portretrecht in de problemen zijn gekomen. Het gaat om twee “onafhankelijke” producties, die  zonder enige steun of subsidies van het officiële “Boon!2012”-programma van de stad Aalst, in een “Boon-Apart” programma werden gerealiseerd: “Proficiat Louis! 100 virtuele verjaardagswensen voor Louis Paul Boon” en  “Elpee Boon”. Deze laatste productie bestaat uit een liederencyclus van Rudi De Smet, geïnspireerd door leven en werk van Louis Paul Boon, maar zonder gebruik te maken van teksten of zinnen uit zijn werk, en zal binnenkort op cd worden uitgebracht. De werken werden geproduceerd in een samenwerkingsverband van vzw de Scriptomanen, de afdeling Literaire Creatie van de Academie voor Podiumkunsten in Aalst, het Aalsters Literair BonTgenootschap, auteur Rudi de Smet (lid van Sabam, vzw de Scriptomanen en het ALB) en Patrick Bernauw (auteur, vennoot van Sabam, voorzitter van vzw de Scriptomanen, leerkracht literaire creatie aan de Academie en lid van het ALB). De verdere productie en promotie van deze initiatieven komen nu zwaar onder druk te staan.

Oorspronkelijk kwamen de eerste veertig afleveringen van de reeks “Proficiat Louis!” (zie www.sterke-verhalen.blogspot.com)  tot stand met de stilzwijgende toestemming van de erven Boon: zij leverden zelf 5 bijdragen en kregen een aantal filmpjes in hoge resolutie toegestuurd. Toen de Scriptomanen evenwel, samen met het Volks Comité Boon, actie begonnen te voeren tegen de aanwezigheid van een ex-Vlaams Belanger in het beschermcomité Boon!2012, en daarna tegen de onevenwichtige samenstelling van dit comité, werd de stilzwijgende toestemming ingetrokken en moesten de Scriptomanen op vraag van de erven Boon alle clips waarin een foto van Louis Paul Boon werd verwerkt, op non-actief zetten, en dit op straffe van een boete van 250 euro per overtreding. Deze eis was ook van betrekking op de foto die gebruikt werd voor de promotie van “Elpee Boon”, waarbij Rudi De Smet tijdens een concert in het Stedelijk Museum ’t Gasthuys van Aalst, door de organisatoren werd opgesteld voor een grote poster van Louis Paul Boon, waarvan Marianne Vanderauwera vervolgens een foto heeft genomen.  

Wij vermelden dit maar even opdat Sabam zich terdege bewust zou zijn van de context waarin één en ander geïnterpreteerd dient te worden: een aantal auteurs en leden van Sabam – en medewerkers van vzw de Scriptomanen – , maar ook diverse andere auteurs die onafhankelijk werken van het Boon!2012-programma, wordt het nu welhaast onmogelijk gemaakt een artistieke hommage te brengen aan “de grootste Vlaamse schrijver ooit”, vanwege de vaak exorbitante claims die hen mogelijk boven het hoofd hangen, indien zij één of andere foto van Louis Paul Boon zouden gebruiken in hun werk of bij de promotie van hun productie.  

Op de site van het kunstenloket (http://www.kunstenloket.be/advies/auteursrechten-en-naburige-rechten/hoe-zit-het-met-het-portretrecht) is met betrekking tot het portretrecht heel veel informatie te vinden, die het er voor een leek allemaal niet doorzichtiger op maakt.  Hoe interpreteert Sabam bijvoorbeeld volgende zinsnede: "De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na zijn overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.”

Sabam werd inmiddels ook gecontacteerd door Hilde Nijs, lid van het Volks Comité Boon, met een aantal vragen die niet sluitend of eenduidig konden beantwoord worden via de telefoon:
1.      Kunnen de erven Boon ook rechten laten gelden op foto’s die niet door de erven Boon zijn genomen?
2.      Kunnen de erven Boon ook rechten laten gelden op een tekening of een schilderij gemaakt naar een foto van Louis Paul Boon, die al of niet door de erven Boon werd genomen, en ook indien de tekening of het schilderij een zeer vrije artistieke interpretatie is van de bewuste foto van Louis Paul Boon die al of niet door de erven Boon werd genomen?
Indien het antwoord op beide vragen “ja” is, kan Sabam ons dan de tarieven meedelen die voor het gebruik van dergelijk materiaal gelden, op radio en televisie, in het theater, in print, digitaal, enz…?

Graag kregen we van Sabam een klaar en duidelijk standpunt te horen in verband met de hier geschetste problematiek, evenals een lijst van de daarmee samenhangende boetes en tarieven voor diverse mogelijke misbruiken, die door leden en vennoten van Sabam zouden kunnen worden begaan in het kader van hun hommages aan Louis Paul Boon, nu het Boonjaar 2012 gisteravond officieel werd geopend.

Ten slotte willen we in deze ook de auteursrechterlijke status nagaan, en het standpunt van Sabam inzake een parodie of persiflage op zekere actuele gebeurtenissen waarin niet een hommage aan Louis Paul Boon, maar aan ene Lodewijk Boonaparte zou behandeld worden, in gedichten, liederen, foto’s, tekeningen en illustraties, video- en audioclips, verhalen en toneel, waarbij de literaire genres van de “parodie” en de “persiflage” worden gebruikt “om te spotten” met personen of toestanden – in dit geval dus allerminst met de persoon van Louis Paul Boon, maar zeer zeker wel met bepaalde gebeurtenissen rond zijn officiële viering. “In grote lijnen is het dus hetzelfde als een satire,” lezen we op Wikipedia over een “parodie” of “persiflage”. “Het verhaal (de tekst of het beeld) wordt op een ironische manier nagedaan. Dit kan zowel op een onschuldige als op een agressieve wijze gebeuren. Het succes van de parodie zal groter zijn naarmate het origineel bekender is en de geparodieerde (uitvergrote) elementen dus herkenbaarder zijn.” - Kan het portretrecht van de erven Boon, of enig ander auteursrecht, ook betrekking hebben op een parodie zoals hier omschreven… en zo ja, in welke mate, en met welke tarieven?

We willen er voor de rest nogmaals op drukken dat zo lang Sabam geen duidelijk standpunt inneemt in deze kwestie, een aantal producties van Sabam leden en vennoten niet verder gezet kunnen worden, of niet kunnen worden gepromoot zoals oorspronkelijk voorzien, of zelfs helemaal niet kunnen worden geproduceerd, omdat de betrokken auteurs volslagen in het ongewisse verkeren met betrekking tot de financiële claims die hen mogelijk boven het hoofd hangen. De Scriptomanen organiseren tijdens de Gentse Feesten, van 14 tot en met 22 juli 2012, het programma “De Bende van de Boonaparten”, dat nú moet voorbereid worden, en waarvoor geen weken meer kan gewacht worden op een klaar en duidelijk antwoord van Sabam.

Met de meeste hoogachting,

Voor vzw de Scriptomanen:
Patrick Bernauw – Marc Borms – Rudi De Smet – Guy Didelez
Voor het Volks Comité Boon:
Filip De Bodt (Herzele) – Didi de Paris (Leuven) – Freek Neirynck (Gent) – Hilde Nijs (Ninove) – Yannick Van der Speeten (Aalst)donderdag 15 maart 2012

Proficiat, Louis! Ge zijt 100 geworden!Bij de honderdste verjaardag van Louis Paul Boon. 
In de reeks "Proficiat, Louis! Ge zijt honderd geworden!" 

De boodschap van Yannick Van der Speeten werd jammer genoeg "geclipjacked"
door een paar rebelse schrijvelaars... 
Een WoordAanslag van het LIterair CReatief Actiefront LICRA... 
of van een bende Scriptomanen?


Proficiat Louis, ge wordt honderd! Daar willen ze hier mee uitpakken, daar pakken ze u niet mee in! Omdat ze u om de zoveel jaren van onder het stof halen? Ge hebt hier niet eens een eigen museum, ge zijt er ten hoogste een gast. In een hoek, een donker straatje, een steegje... 

Dat is heel anders dan in het Verenigd Koninkrijk, waar ze hun schrijvers echt eren en er nog munt uit slaan ook. In Laugharne kunt ge niet alleen het huis van Dylan Thomas bezoeken, The Boathouse, waar hij de laatste vier jaar van zijn leven doorbracht, en naast originele meubelen andere memorabilia staan. Ge kunt er ook zijn werk kopen, geluidsopnames horen, video's zien, koffie of thee en taart eten, een sandwich. 

En in Stratford-upon-Avon kunt ge dolen van het ene theater naar een ander huis waar de William zijn tijd doorbracht, of zijn schoonouders, zijn dienstmeid, zijne velo... ik draaf door. Toneelspelers spelen er zijn leven of sketches uit "veel te doen om niks" en de rest van zijn repertoire. 

Zelfs mindere goden worden gefêteerd, in welke uithoek ze ook verbleven. Niet zoals hier. Zoudt gij u daar beter bij voelen? Misschien niet, maar 't is wel triest gesteld met de manier waarop ze bij ons met u omgaan. Er hangt zelfs geen plakkaat op de gevel van uw geboortehuis: "Hier is het dat Louis Paul Boon werd geboren." 

Nu moogt ge weer efkens de stal uit om te worden rondgevoerd in een parade van aan de kapel tot achter de kerk. Ze hebben u daar van zijn leven al eens rondgereden, weet ge nog? En achteraf zijt ge met een pruik op uwe kop met den hoop gaan meespelen. Ge hebt toen zelfs uw lieken "van den Boein, den Boein, den Boein" gezongen. Precies een carnavalszot. U verstaan hebben ze nooit... Ook al sprak gij Aalsters Beschaafd Nederlands. 

Bon, wanneer zullen we u terugzien? Over zeventien jaar? Als ge vijftig jaar dood zijt. En dan?


(Rudi De Smet)

woensdag 14 maart 2012

Bart De Wever, of: "De Gespleten Burggraaf"
Op de pagina Opinie & Analyse van De Standaard (13 maart 2012) meldt Bart De Wever dat “Vlaanderens grootste schrijver” (“de Aalsterse volksschrijver Louis Paul Boon”) zijn laatste historische roman en literair testament, Het Geuzenboek, aan dezelfde periode wijdde als het debuut  van “Vlaanderens bekendste schrijver”. (“Want ook Hendrik Conscience schreef ’t Wonderjaer over de Tachtigjarige Oorlog.”)
“Boon zet zich echter fel af tegen de droomwereld die Conscience in zijn oeuvre creëerde en waarin de gewone Vlaming zich kon verliezen tussen de schone jonkvrouwen en de edele ridders. Boon beschrijft de opstand van de onderdrukte, kleine man tegen de almacht van Kerk en staat. Een vrijheidsstrijd die helaas verraden werd door de eigen elite, die eigenlijk niets wilde veranderen en daardoor uitblonk in lafheid en besluiteloosheid. (…) ‘En Vlaanderen was overwonnen en stierf, en alle Geuzen waren er uitgeroeid, amen en uit,’ is de veelzeggende slotzin van het boek. (…) Louis Paul Boon levert daarmee de sociaaldemocratische versie van een bijzonder hardnekkige mythe van de Vlaamse Beweging.”
Er valt veel te zeggen voor de opinie en analyse van Bart De Wever. Nog een geluk dat hier in Aalst en Zuid-Oost Vlaanderen, geboortestreek van Jan De Lichte, niet alle Geuzen zijn uitgeroeid, om er – hoewel verraden door de eigen elite – inderdaad veel over te zeggen. Zodat er nog niet meteen “amen en uit” onder dit verhaal dient geschreven.
Zo vragen wij van het Volks Comité Boon ons bijvoorbeeld af hoeveel bruiner de rangen van de N-VA nog gaan verkleuren, door al de ex-Vlaams Belangers die men daar liefdevol omarmt. Heeft Bart De Wever er al eens over nagedacht hoe de ex-communist en socialist Louis Paul Boon zou aangekeken hebben tegen de schaamteloze poging tot recuperatie van én zijn romaneske held én de historische figuur én het symbool Daens, door dezelfde ex-Vlaams Belangers ? In hoever zijn notionele –en pensioenstandpunten te rijmen zouden vallen met die van “Vlaanderens grootste schrijver”? Wat “de Aalsterse volksschrijver Louis Paul Boon”, nooit vies van een boutade, zou gevonden hebben van, pak weg, deze uitspraak van superfan Bart De Wever: “We zijn het enige land ter wereld waar je eeuwig werkloos kunt blijven”?
Hoe lang wil de N-VA deze intellectuele spreidstandjes nog aanhouden? In het tennis staan ze bekend als “een Kim Clijsterke”, in het ballet als een “Grand Ecart”, maar ook met haar nieuwe sportieve look moet de partij er toch zorg voor dragen dat ze de benen niet zo ver open spreidt – en vergeef ons deze ongewilde, maar zeer viezentistische connotatie – dat ze in twee stukken scheurt. Wij kunnen Bart De Wever in dat verband trouwens een schitterende korte roman aanbevelen, van Italo Calvino, De gespleten burggraaf (verschenen in de bundel Onze voorouders, Bert Bakker, 1986).

Voor het Volks Comité Boon:

Aalst: Patrick Bernauw, Rudi De Smet

Gent: Freek Neirynck
Herzele: Filip De Bodt (contactpersoon)
Leuven: Didi de Paris
Ninove: Hilde Nijs, Ben Schokkaert

PS: Lezen in de Lente staat voorlopig nog altijd niet op de Boon!2012 site. Het Volks Comité houdt een postkoets van Jan De Lichte klaar om de boodschap desnoods één dezer dagen ter komen overbrengen.


maandag 12 maart 2012

Première "Proficiat Elpee Boon!" in de Koepoort, Ninove


Zaterdagavond 10 maart ging in de Koepoort, Ninove het gezamenlijk hommage-programma van Patrick Bernauw & Rudi De Smet, Proficiat Elpee Boon, in première. Het werd een bonte Boon-Aparte avond, met gastoptredens van onder andere Jan De Lichte, die net zoals op 14 januari (Klara in de Singel) het gedicht Occupeer de banken  bracht, met als slotstrofe:


En ik zal ze een geweten schoppen
tot ze om genade smeken
waarna ze die kunnen steken
zoals dat heet
voor mijn part in gat
of reet.

Jeanne De Bruyn was ook weer van de partij en wil nog steeds een nieuwe grote brandstapel oprichten. Want: "Het schrijversras waartoe Boon behoort, moet uitgeroeid worden!"

Niet onopgemerkt voorbij gingen voorts de donderpreek van Jezus Christus ("Van communist tot viezentist... Ja jong, ge komt gij van ver hé!"), het (vr)olijke duo Mieke & Maaike (die dansten met Louis & Paul, en zo hun obscene tweede jeugd beleefden), en de quiz Tis Maar een Kwis waarin werd overgegaan tot een Openbare Uitverkoop van mijn Tweedehandse Boeken. 

Muziek was er uiteraard ook. Rudi en ik brachten Mieke Maai Me, Zoveel Ondines, Schoonmoeder... en als uitsmijter een tweestemmige samenzang bij het stemmig gedoofde haardvuur, met een koor van vendelzwaaiende VNV-schuinsmarcheerders op de achtergrond:  

Ah Louis! Wij hebben een Boontje voor jou!
Oh Louis! Een Engelenkroontje voor jou!HAM-vraag bleef natuurlijk: 

"Wat deed die donkerbruine handdoek
 nu eigenlijk in die rooie zak!?"Misschien dat daar een antwoord op komt op de volgende Boon-Aparte avond... en wel op 16 maart, in Gent, bij Freek Neirynck?
De avond heb ik afgesloten met de Overigens-zin. Want zoals Marc Reynebeau terecht opmerkte in De Standaard van 9 maart 2012 (100 Jaar Boon), waarin ook het ongepaste beschermcomité aan bod kwam:  

"Boon hield aan de oorlogen van zijn eeuw 
(de twee wereldoorlogen 
en de atoomdreiging van de Koude Oorlog) 
een soort shellshock over."
Het is maar één van de redenen waarom een donkerbruine handdoek niet in een rooie zak thuishoort. Maar het is ook de enige reden waarom ik onze nu stopgezette reeks Proficiat Louis! onder de vlag liet varen van de Vredesactie... en omdat het doel in uitzonderlijke omstandigheden al eens de middelen heiligt, onze live optredens met graagte misbruik om hier campagne voor te voeren. 

Louis zou het waarschijnlijk wel zo gewild hebben, denk ik dan.

www.vredesactie.be/overigens

Later op de avond, zo rond middernacht, verscheen de Zware Cavalerie voor de Koepoort, in de gedaante van Anton Cogen, "beter bekend onder dezelfde naam". Hij had voor alle zekerheid zijn boerderijbotten aangetrokken en ook een stok meegebracht om in de stront te roeren, indien nodig. Hij bracht in het Boonjaar een verhaal van Gentenaar Raymond De Kremer, beter bekend onder een hele reeks andere namen, als daar zijn: Jean Ray en John Flanders - om alleen de belangrijkste te noemen. De vertelling Irish Whisky - toen nog in de vorm van een monoloog - dook exact twintig jaar geleden voor het eerst op in het repertoire van Anton Cogen, en meer bepaald ook in onze allereerste samenwerking: Een Gents Avontuur met Jean Ray (Gentse Feesten, 1992). Ja, 2012 is echt wel een verjaardagenjaar...

 

Enfin, wie één van bovenstaande heren wil boeken - of ze altegader in huis wil halen - kan dat nog altijd doen via vzw de Scriptomanen, en wel hier.


vrijdag 9 maart 2012

Het Nieuwsblad: "Kunstenaarscollectief kritisch over Boonviering"


Comité 'Hou Boon Schoon' vraagt aandacht voor alle initiatieven rond Louis Paul Boon

 Voorzitter vzw de Scriptomanen Patrick Bernauw: 'Ik vind het onbegrijpelijk dat alle initiatieven rond Aalsterse literatuur van tafel werden geveegd.'
 
AALST - Het pas opgerichte kunstenaarscollectief 'Hou Boon Schoon' vraagt van de stad Aalst dringend meer respect voor haar initiatieven rond de herdenking van schrijver Louis Paul Boon en vooral voor de eigen Aalsterse literatuur.


Lees meer:


http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=NR3N87U3

http://www.bernauw.com/2012/03/boss-boon-1-strijd-we-take-care-of-our.html
The Boss & Boon 1 Strijd: We take care of our own / the cavalry stayed home!Mysterieus België Podcast